Jesteś tutaj
Start > Prawo a zdrowie > Ubezpieczenie zdrowotne – jesteś pewien, że je masz?

Ubezpieczenie zdrowotne – jesteś pewien, że je masz?

ubezpieczenie zdrowotne

Na dworze coraz chłodniej, choć pogoda jest zdradliwa – poranki bywają zimne, natomiast po południu zdarza nam się chodzić jeszcze w koszulkach z krótkim rękawem. Sezon na przeziębienia można uznać za rozpoczęty. Warto więc sprawdzić, czy jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i czy, w razie choroby, otrzymasz pomoc w swojej przychodni bez załatwiania zbędnych formalności.

Po wprowadzeniu do polskich przychodni świadczących usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia systemu eWUŚ – Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców – niejednemu pacjentowi zdarzało się mocno zdziwić w gabinecie lekarza, u którego zwykle bywał – po wpisaniu numeru PESEL okazywało się, że dana osoba nie jest ubezpieczona. Jak sprawdzić, czy nie ma problemu z naszym ubezpieczeniem zdrowotnym, gdzie szukać pomocy? Kto jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym?

NFZ i eWUŚ

Wprowadzony na początku 2013 roku system miał ułatwić i przyspieszyć obsługę pacjentów przez NFZ. Potwierdzenia posiadanych uprawnień do świadczeń zdrowotnych wystarczyło dokonać w punkcie rejestracji w przychodni – podać PESEL i mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. Czasami jednak system informował zdziwionego pacjenta o braku uprawnień. Dlaczego?

ubezpieczenie zdrowotne

Być może pracodawca nie zgłosił nas do ubezpieczenia albo nie zrobiliśmy tego sami, a było to naszym obowiązkiem. Jeśli wiemy, że przysługuje nam ubezpieczenie zdrowotne, możemy potwierdzić swoje uprawnienia za pomocą następujących dokumentów:

 • zgłoszenia  do ubezpieczenia,
 • zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń,
 • imiennego raportu miesięcznego dla osoby ubezpieczonej,
 • legitymacji ubezpieczeniowej,
 • legitymacji rencisty lub emeryta,
 • decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
 • dokumentu potwierdzającego dodatkowe uprawnienia, na przykład zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę zakaźną,
 • innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia, choćby odcinka renty lub emerytury,
 • w przypadkach nagłych – Karty Polaka.

Możemy również złożyć pisemne oświadczenie o posiadanych prawach do ubezpieczenia. Jeśli natomiast wiemy, że nie jesteśmy objęci ubezpieczeniem, możemy zgłosić się do niego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej lub jako osoba bezrobotna, przez Urząd Pracy.

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne?

Zgodnie z przepisami prawa obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają, między innymi, zatrudnieni, prowadzący własną działalność gospodarczą, uczniowie, studenci, dzieci, emeryci i renciści oraz bezrobotni. Prawo do świadczeń zyskujemy w momencie zgłoszenia przez płatnika składek do ubezpieczenia. Płatnikiem może być pracodawca, szkoła, uczelnia, urząd pracy, ZUS, KRUS czy ośrodek opieki społecznej. Samozatrudnieni, prowadzący własną działalność gospodarczą zgłaszają się do ubezpieczenia samodzielnie.

Ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny. Są oni objęci taką samą opieką, jak osoba ubezpieczona. Członkiem rodziny jest w tym wypadku:

 • dziecko do 18. roku życia (własne, małżonka, przysposobione, wnuk, dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę lub dziecko obce w ramach rodziny zastępczej albo rodzinnego domu dziecka). Młodzież kontynuująca naukę może być objęta ubezpieczeniem do 26. roku życia. Jeśli po tym czasie nie zostanie zgłoszona przez innego płatnika, powinna poinformować o tej konieczność szkołę bądź uczelnię. Ograniczeń wieku nie ma w przypadku dzieci z niepełnosprawnością,
 • małżonek (mąż, żona),
 • wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice, dziadkowie).

ubezpieczenie zdrowotne

Do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko mogą również zgłosić dziadkowie, ale tylko w przypadku, gdy żadne z rodziców nie podlega ubezpieczeniu. Należy pamiętać o tym, że osoba, która utraci prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, zostanie wykreślona z rejestru wraz ze wszystkimi zgłoszonymi członkami rodziny. O konieczności wyrejestrowania tych osób trzeba również poinformować Fundusz w przypadku, gdy któryś z członków rodziny zyska prawo do własnego ubezpieczenia (na przykład zostanie zatrudniony). Na załatwienie sprawy ubezpieczony ma 7 dni od momentu zmiany sytuacji członka rodziny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie NFZ, portalu systemu eWUŚ oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia.

 

Dodaj komentarz

Top