Jesteś tutaj
Start > Prawo a zdrowie > Prawa pacjenta – czy je znasz?

Prawa pacjenta – czy je znasz?

pacjent

Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Także nieznajomość przysługujących nam samym praw nie zwalnia innych z ich respektowania, natomiast ułatwia różnego rodzaju nadużycia. Dlatego lepiej znać swoje prawa i umieć je, w razie potrzeby, egzekwować. Sprawdź, czy wiesz, jakie są prawa pacjenta w Polsce.

Prawa pacjenta w Polsce

Prawa pacjenta w Polsce regulowane są przez szereg ustaw i rozporządzeń (między innymi przez ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych czy rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ), ale ich podstawą jest przede wszystkim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. To z niej wypływa 11 praw przysługujących każdemu pacjentowi. Podstawę prawną oraz odpowiednie artykuły znaleźć można na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

Jakie mamy prawa?

Pierwszym z nich jest prawo do świadczeń medycznych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Jeśli więc mamy wątpliwości dotyczące metody leczenia czy przepisywanych środków, możemy poprosić lekarza o konsultację z innym lekarzem, bądź o zwołanie konsylium.

Prawo do informacji oznacza natomiast, że w każdym momencie leczenia lekarz ma obowiązek informowania nas o naszym stanie zdrowia. Pacjent może też upoważnić lekarza do udzielania tych informacji innym osobom, na przykład członkom rodziny. Wiadomości te muszą być przekazane w sposób przystępny – nie może zdarzyć się, że po rozmowie ze specjalistą właściwie nadal nie wiemy, co nam dolega, ani na czym będzie polegało leczenie. Prawo do informacji obejmuje również znajomość praw pacjenta – osoba, która nie była ich wcześniej świadoma, powinna zostać poinformowana o tym, co jej przysługuje w trakcie leczenia.

prawa pacjenta

Kolejnym bardzo ważnym prawem pacjenta wpływającym nie tylko na jego bezpieczeństwo, ale i na zdrowie innych pacjentów, jest prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. Dzięki niemu możemy żądać zmiany leku na inny oraz poinformować nie tylko swojego lekarza, ale i Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu do sprzedaży.

Prawo do tajemnicy informacji gwarantuje nam zachowanie tajemnicy lekarskiej nie tylko przez lekarza prowadzącego, ale i cały personel medyczny, z którym się zetkniemy. Prawo to może być uchylone w szczególnych przypadkach. Obowiązuje także po śmierci pacjenta.

Bardzo istotnym prawem, dzięki któremu mamy wpływ na własne leczenie i nie jesteśmy skazani na łaskę i niełaskę lekarza, jest prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Za każdym razem, gdy czeka nas przeprowadzenie badania czy zabiegu, lekarz ma obowiązek poinformować nas o jego przebiegu i możliwych skutkach niepożądanych, a pacjent musi wyrazić ustną lub pisemną zgodę (podpisać formularz) albo odmowę na wykonanie określonego świadczenia.

Bardzo często naruszanym prawem pacjenta jest prawo do poszanowania intymności i godności. Obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności oraz wykonywanie świadczeń zdrowotnych w obecności osoby bliskiej, jeśli pacjent wyrazi taką chęć. Uczestnictwo innych osób w zabiegu czy badaniu również wymaga zgody pacjenta – nie można, na przykład, bez jego zezwolenia, wprowadzić studentów w celach pokazowych.

pacjent_prawa

Prawo do dokumentacji medycznej gwarantuje nam dostęp do wszelkich dokumentów zgromadzonych w trakcie leczenia. Dane i informacje zawarte w dokumentacji są objęte ochroną, nie mogą być udostępnione nikomu bez zgody pacjenta, jednak sama dokumentacja medyczna, bez danych osobowych, może być przekazana w celach badawczych właściwemu ośrodkowi bądź uczelni.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii lekarza na podstawie prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii/orzeczenia lekarza. Gwarantuje ono możliwość wniesienia sprzeciwu do Komisji Lekarskiej za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta w ciągu trzydziestu dni od wydania opinii lub orzeczenia.

Prawa pacjenta gwarantują także prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, co oznacza, że pacjent ma prawo do kontaktu z rodziną – jeśli nie ma możliwości kontaktu osobistego, to za pośrednictwem telefonu lub korespondencyjnie możemy dać znać o sytuacji rodzinie i osobom bliskim.

Prawo do opieki duszpasterskiej zobowiązuje szpital do zapewnienia pacjentowi możliwości skontaktowania się z duchownym właściwego wyznania, szczególnie w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta bądź zagrożenia życia.

Bezpieczeństwo rzeczy osobistych pozostawionych lub oddanych do przechowania w szpitalu gwarantuje prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Często zdarza się, że osoba udająca się do szpitala ma przy sobie cenne rzeczy, których nie chce trzymać przy sobie na sali. Może wtedy oddać je do depozytu i odebrać przy wyjściu ze szpitala.

Więcej informacji o prawach pacjenta można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w witrynie Ministerstwa Zdrowia.

One thought on “Prawa pacjenta – czy je znasz?

Dodaj komentarz

Top